Košický príklad tolerancie zaujal

Účastníkov medzinárodnej konferencie „Bezpečnosť a stabilita v juhovýchodnej Európe“, ktorá sa konala v pondelok, 26. júla 2010 v Budapešti, zástupcov vlád a parlamentov, predstaviteľov bezpečnostných zložiek, strategických, vzdelávacích a výskumných inštitúcií z krajín  strednej a juhovýchodnej Európy, zaujalo okrem iných aj vystúpenie riaditeľa združenia FEMAN a poslanca MZ v Košiciach Ing. Eduarda Buraša. Na podujatí v v hotely Intercontinental vystúpil s prejavom, v ktorom informoval o spolunažívaní národnostných menšín v Košiciach, o ekumenickom hnutí a geopolitickom postavení mesta, v kontexte celoeurópskej menšinovej politiky a s dôrazom na jej bezpečnostné aspekty. Prezentoval viacero príkladov priateľského spolunažívania ľudí rôznych etník a kultúr na území mesta, ktorého samospráva sa tradične snaží vytvárať dobré podmienky pre kultúrne a spoločenské pôsobenie menšinových komunít.

“Skúsenosti mesta Košice pri aplikovaní menšinovej politiky a presadzovaní etnickej a kultúrnej tolerancie v občianskom spolužití sú špecifické a v mnohom bezprecedentné aj z celoštátneho, či celoeurópskeho pohľadu a naznačujú jeden významný aspekt: dialóg,” zdôraznil E. Buraš vo svojom vystúpení. Ako pripomenul, snaha o dialóg umožnila v košických podmienkach vytvoriť multietnické a tolerantné prostredie, vhodné pre spokojný život všetkých občanov mesta, bez ohľadu na odlišnosti medzi nimi.  „V mestských, štátnych, ale i v európskych rozmeroch nie je možné, presadzovať a udržiavať kultúrnu rozmanitosť v jednote a zrozumiteľnú jednotu v jej rozmanitosti, bez dialógu. Slovo ako jeho základný nástroj, nepredpojaté a úprimné, sa musí opierať nielen o dobrú vôľu majoritnej väčšiny, ale tiež o celospoločenskú informovanosť, vzdelanosť a rozvážnu legislatívu. Tomu všetkému môže podľa môjho názoru napomáhať sústavne prehlbovanie slobodnej občianskej spoločnosti, zbavenej predsudkov a sociálnych napätí,“ povedal E. Buraš. 

O niektorých negatívnych aspektoch v súčasných slovensko-maďarských vzťahoch hovoril vo svojom vystúpení Dr. Gergely Prōhle, zástupca štátneho sekretára ministerstva zahraničných vecí Maďarska. Či už je to asimilácia národnostných menšín v majoritnej spoločnosti, alebo z pohľadu Maďarska Trianon a následný vývoj v strednej Európe, to všetko naznačuje, že viaceré historické otázky komplikujúce vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, zostávajú otvorené. Týka sa to aj zákona o maďarskom občianstve, ktorý je prob lémom len pre   Slovensko a zbytočne zaťažuje vzájomné vzťahy oboch krajín. “Ide o dobrý zákon na európskej úrovni a som rád, že jeho riešenie postupne opustí politickú pôdu a stane sa témou pre expertov, “ povedal G. Prōhle.
O skúsenostiach v oblasti riešenia otázok súvisiacich so životom národnostných menšín v Rumunsku informoval účastníkov konferencie poslanec parlamentu v Bukurešti Ovidiu Gant, ktorý zdôraznil najmä úlohu vzdelávania v tomto procese. K niektorým súvislostiam dotýkajúcim sa života etnických menšín na Balkáne a s ohľadom na situáciu v Kosove sa vyjadrila Svetlana Djurdjevič z belehradského inštitútu pre medzinárodnú politiku, ale aj Andrej Edemskij, z ruského inštitútu pre strategické štúdie (RISS). S mimoriadnym záujmom sa stretlo vystúpenie poslanca parlamentu Čiernej Hory Nebojsa Medojeviča, ktorý s nezvyčajnou otvorenosťou obvinil vládu svojej krajiny z podpory organizovaného zločinu a z kriminálnych praktík jej prezidenta. Za slovenskú stranu v diskusii vystúpili aj Martin Dilong a Pavol Kossey, z medzinárodného sekretariátu KDH.
Konferencia, ktorú zorganizovala nemecká nadácia Hans Seidel Stiftung vo svojich záveroch jednoznačne zdôraznila potrebu neustáleho dialógu v otázkach celoeurópskej bezpečnosti na všetkých úrovniach dotknutých krajín. Stabilita v priestore juhovýchodnej Európy podmieňuje bezpečnosť celého kontinentu a je nevyhnutnou podmienkou európskej integrácie.

“Som rád, že som na tomto prestížnom podujatí, ktorého sa zúčastnili významní zástupcovia z Maďarska, Srbska, Nemecka, Albánska, Bulharska, Rumunska a Čiernej Hory mohol hovoriť o pozitívnych skúsenostiach mesta Košice a východoslovenského regiónu v oblasti riešenia otázok dotýkajúcich sa života menšín,” povedal na margo podujatia E. Buraš.
Zaznamenal: Tibor Ičo