Via Regia v TV Markíza

Historická vínna pivnica v Spišskej Kapitule, ako súčasť projektu Via Regia, bola témou rozhovoru riaditeľa združenia FEMAN Ing. Eduarda Buraša, ktorý v stredu 12. mája 2010 poskytol redaktorovi TV Markíza Marekovi Balážovi. V suterénnych priestoroch Kanónie č. 5, ktorá je sídlom Európskeho domu v Spišskej Kapitule sa zachovali fragmenty latinských veršovaných nápisov v ornamentálnych kartušiach, na obdĺžnikových omietnutých plochách a v čelách lunet klenieb nad vstupmi do pivníc. Nápisy jednoznačne dokazujú spojitosť Spišskej Kapituly s tokajskou vínnou cestou, ktorá smerovala od východných hraníc dnešného Slovenska, cez Spiš ďalej na sever, do Poľska. Reštaurátorský výskum zaraďuje tieto unikátne nápisy do druhej polovice 18. Storočia.

Objekt Kanónie č. 5 je súčasťou komplexu budov v Spišskej Kapitule. Je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 778/0. Nachádza v pamiatkovom území – Pamiatkovej rezervácii Spišská Kapitula, zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vlastníkom areálu je rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie a jeho dlhodobým nájomcom a zadávateľom rekonštrukcie je združenie Feman Košice.